УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ
„XMAS Campaign“

I. Организатор на Промоцията.

1.1. Настоящите Официални условия, наричани по-долу „Условията“, определят условията, при които определени задължени лица – клиенти на Организатора могат да получат отстъпка от задълженията си в рамките на Промоцията.

1.2. Организатор на Промоцията е „ЕОС Матрикс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Малинова долина“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4-6, наричан за краткост Организатора.

II.Период на провеждане на Промоцията

2.1. Промоцията е валидна и се провежда в периода от 16.12.2022 г. до 31.01.2023 г.

III. Територия на провеждане на Промоцията

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Интернет страницата на Промоцията е следната Интернет страница, чрез която може да се извършва участието в Промоцията и на която могат да бъдат намерени условията за участие в нея – https://eospromo.bg/.

IV. Право на участие в Промоцията

4.1. Право на участие в промоцията имат Задължени лица по парични вземания към Организатора, които са получили 6-цифрен уникален код за участие в Промоцията, наричан за краткост – „Код за участие“. Задължените лица, които имат право да участват в Промоцията се наричат, по-долу за краткост – „Участници“. За всеки един Участник, Организаторът издава само един Код за участие.

4.2. Под Задължено лице, за целите на Промоцията се разбира – пълнолетно физическо лице, което е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по поне едно парично вземане с кредитор Организатора, което парично вземане е било цедирано от първоначалния кредитор в полза на Организатора.

4.3. Организаторът сам определя, за кои Задължени лица по парични вземания да издаде Код за участие. Списъкът с Участници може да бъде разширяван през целия срок на промоцията по преценка на Организатора.

4.4. Кодът за участие се предоставя от Организатора по един, няколко или всички от следните начини:

а) чрез писмо на хартиен носител

б) чрез електронно съобщение (имейл)

в) чрез телефонен разговор

г) чрез функционалностите на Интернет страницата на Промоцията

4.5. Организаторът запазва правото си да избере за всеки отделен Участник в Промоцията, по какъв начин да му бъде предоставен Кодът за участие. Организаторът не се задължава и не гарантира, че до всеки Участник, Кодът за участие ще бъде предоставен и по четирите възможни начина, съгласно чл. 4.4.

4.6. Организаторът не носи отговорност за това дали Кодът за участие ще бъде получен от съответен Участник.

4.7. Кодът за участие е уникален и персонален, което означава, че единствено Задълженото лице, за което е издаден Кодът за участие, има право да го използва и да участва с него в Промоцията. Задължено лице или което и да е трето лице, за което не е издаден Код за участие от Организатора, няма право да използва чужд код за участие, за да участва в промоцията.

V. Условия на Промоцията и начин на участие 

5.1. Организаторът предоставя възможност на всеки от Участниците да получи до 10% Отстъпка от общия размер на своето парично задължение към Организатора, под формата на частично опрощаване на задължението, наричана по-долу за краткост „Отстъпка“. В случай че Участник има повече от едно парично задължения към Организатора, отстъпката се прилага по отношение на цялата експозиция от парични задължения на Участника към Организатора.

5.2. За да заяви участие в Промоцията и да участва за Отстъпка, чрез Интернет страницата на Промоцията, съответен Участник следва да посети Интернет страницата на Промоцията, да се съгласи с настоящите Условия, да декларира, че е прочел и разбрал Уведомлението за поверителност и да потвърди, че данните, които предоставя са верни и актуални, както и да извърши следните стъпки, чрез функционалностите на Интернет страницата:

а) Да въведе Кода за участие в предвиденото за това поле. В случай че въведеният Код за участие е грешен или невалиден, лицето не участва в Промоцията, дори и да изпълни стъпките, описани по-долу. В Промоцията могат да участват единствено Участници, които са въвели своя валиден Код за участие и са изпълнили стъпките, описани по-долу.

б)  След като Кодът за участие бъде верифициран Участникът ще получи достъп до полета за попълване, в които ще има възможност да въведе следната информация за свои собствени данни:

  1. Телефонен номер
  2. Адрес на електронна поща (e-mail)
  3. Физически адрес

5.3. За да участва в Промоцията чрез Интернет страницата на Промоцията, след като въведе информация в съответните полета, за които желае, Участникът следва да потвърди желанието си за участие в Промоцията и да предостави въведените данни на Организатора, като натисне бутона „Потвърди“. След натискането на бутона „Потвърди“, информацията от попълнените полета става достъпна за верификация от Организатора. След натискането на бутона „Потвърди“, Участникът няма да има техническа възможност да променя въведената вече в съответните полета информация, чрез функционалностите на Интернет страницата на Играта. Участникът няма право да използва Кода за участие повторно, а размерът на Отстъпката, за който Участникът участва се определя на база въведената информация, преди натискането на бутона „Потвърди“.

5.4. Задължително е посочването на информация за телефонен номер или адрес на електронна поща на Участника, като без предоставяне на информация от поне едно от задължителните полета, Участникът няма да може да продължи напред с регистрацията и да участва в Промоцията.

5.5. За да получи Отстъпка, Участникът следва задължително да е предоставил информация за телефонен номер за контакт в полето – Телефон или информация за адрес на електронна поща в полето“e-mail“ и верността на съответната информация да е потвърдена от Организатора.

5.6. При предоставяне и след потвърждаване верността на предоставената от Участника информацията за телефонен номер, Участникът получава Отстъпка в размер на 3% от своето парично задължение към Организатора.

5.7. При предоставяне и след потвърждаване верността на предоставената от Участника информацията за адрес на електронна поща (имейл), Участникът получава допълнителна отстъпка в размер на още 3% от своето парично задължение.

5.8. При предоставяне и след потвърждаване верността на предоставената от Участника информацията за физически адрес за, Участникът получава допълнителна отстъпка в размер на още 3% от своето парично задължение.

5.9. При предоставяне и след потвърждаване верността на предоставената от Участника информацията за телефонен номер, адрес на електронна поща (имейл) и физически адрес, Участникът получава допълнителна Отстъпка в размер на още 1 % от своето парично задължение към Организатора.

5.10. Максималният размер на Отстъпката, която Участник може да получи, при спазване на условията по-горе е 10% от паричното задължение на Участника.

5.11. Отстъпката по 5.8. може да бъде получена единствено, при предоставяне и след потвърждаване верността на предоставената от Участника информацията за телефонен номер или адрес на електронна поща. При предоставяне на информация единствено за свой физически адрес Участникът не участва в Промоцията.

5.12. Всеки Участник има право да участва само веднъж в  Промоцията. След натискането на бутона „Потвърди“ Участникът няма право да използва Кода за участие отново. Дори и Участник да успее да използва Кода за участие повече от веднъж и съответно да предостави информацията по чл. 5.2., б. б), повече от един път, Участникът участва в Промоцията съобразно въведената информация, която е изпратена до Организатора при първото натискане на бутона „Потвърди“ и всяка следваща регистрация, чрез Интернет страницата на Промоцията се счита за невалидна и не се взема предвид от Организатора.

5.13. Участието в Промоцията е доброволно и не е обвързано с плащане или покупка на стоки или услуги от страна на Участника.

VI. Потвърждаване верността на въведената информацията 

6.1. Организаторът потвърждава верността на въведената от Участника информация за телефонен номер чрез телефонно обаждане на посочения при заявяването на участие телефонен номер, като в разговора служител на Организатора изисква Участникът да потвърди предоставената от него информация. Организаторът ще направи поне 3 (три) опита в 3 (три) отделни работни дни, първият от които в рамките на 2 (два) работни дни след регистрацията на Участника, за да се свърже с него, за верифициране на данните. В случай че Организаторът не успее да се свърже с Участника за верифициране на подадените данни в периода на Промоцията, данните за телефонен номер се считат за непотвърдени и Участникът не получава съответния размер Отстъпка за верифициран телефонен номер, изчислена по правилата, описани в Раздел V – Условия на Промоцията и начин на участие.

6.2. Данните за адрес на електронна поща се потвърждават от Организатора, чрез:

а) изпращане на електронно писмо до предоставения от Участника адрес на електронна поща;

б) в случай че статусът на писмото е недоставенo (not delivered), за да бъде верифицирана информацията за адрес на електронна поща, Организаторът ще направи опит за провеждане на телефонен разговор, в който да бъде уточнен/коригиран предоставеният електронен адрес. В случай че Организаторът не разполага с телефонен номер за контакт с Участника или не успее да се свърже с участника, при спазване условията на чл. 6.1., по-горе, или в телефонния разговор Участникът не предостави информация за уточнение/коригиране на въведения адрес на електронна поща, информацията за адрес на електронна поща (имейл) ще се счита за непотвърдена от Организатора и Участникът не получава съответния размер Отстъпка за верифициран адрес на електронна поща, изчислена по правилата, описани в Раздел V – Условия на Промоцията и начин на участие.

6.3. Данните за физически адрес на Участника се потвърждават от Организатора по един от следните начини:

а) чрез телефонен разговор с Участника

б) чрез кореспонденция в електронна форма, чрез посочената от Участника електронна поща

В случай че Организаторът не успее да верифицира въведените от Участника данни за физически адрес, по някой от посочените по-горе начини, Участникът не получава съответния размер Отстъпка за верифициран физически адрес, изчислена по правилата, описани в Раздел V – Условия на Промоцията и начин на участие.

VII. Права и отговорност.

7.1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се свърже с Участник за верифициране на въведената от него информация, поради грешно въведени данни за телефонен номер и/или адрес на електронна поща.

7.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, предоставяните от трети лица услуги, в това число телефонни и други телекомуникационни услуги, извън контрола на Организатора.

7.3. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Промоцията.

7.4. Организаторът има право по всяко време едностранно да прекрати предсрочно Промоцията при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява на Интернет страницата на Промоцията. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.

7.5. Организаторът си запазва правото без предупреждение да не допусне Участник/ци, който/които не отговаря/т на описаните в Раздел V – условия за участие и/или нарушават настоящите Условия.

VIII. Защита на лични данни

8.1. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

8.2. Съобщението за поверителност на Организатора, обхващащо правилата за обработка на лични данни при провеждане на Промоцията, може да бъде намерено на: https://eospromo.bg/

IX. Допълнителни разпоредби

9.1. Настоящите Условия влизат в сила на датата на публикуването им на Интернет страницата на Промоцията и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията на Интернет страницата на Промоцията.

9.2. Включвайки се в Промоцията, участниците се съгласяват да спазват правилата и изискванията, оповестени публично на интернет страницата на Промоцията.

9.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на Промоцията. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на Интернет страницата на Промоцията за промени в настоящите Правила.

9.4. Правоотношенията, свързани с Условията за участие в Промоцията, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай, че отделни текстове станат невалидни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията. Спорове между Организатора и Участниците се решават чрез постигане на взаимни договорености. При невъзможност за постигане на такива, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд.

9.5. Повече информация относно условията за участие може да се получи чрез запитване на следния адрес: имейл – marketing@eos-matrix.bg или гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, сграда Матрикс Тауър, ет. 6. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Промоцията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

гр. София – декември 2022 г.