ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА
„Супер предложение“

 

1. Организатори на Играта.

1.1. Настоящите Общи условия („Условията“) определят начина на провеждане на Играта „Супер предложение“, наричана по-долу за краткост „Играта“.

1.2. Организатори на Играта са:

 • ЕОС Матрикс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписваниятас ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков Казаджията № 4-6 и
 • „ЕОС Сървисис“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписваниятас ЕИК: 202965400, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков Казаджията № 4-6

Наричани по-долу „Организаторите“

1.3. С участието си в Играта всеки участник потвърждава, че е запознат с Условията и ги приема безусловно.

 

2. Предмет на Играта

2.1. Организаторите на Играта предоставят възможност на всички пълнолетни физически лица, които към началната дата на Играта имат парични задължения към някой от Организаторите, произтичащи от вземания, изкупени от някой от Организаторите от трети лица (първоначални кредитори), включително и солидарно задължени лица, съдлъжници и поръчители по изкупени от Организаторите вземания, наричани по-долу общо – Задължени лица, да участват в Играта, чрез която Организаторите ще предоставят на случаен принцип, чрез изтегляне на томбола сред, регистриралите се за участие в Играта, Задължени лица (наричани по-долу „Участници“) следните предметни награди:

 • Телефони – Apple iPhone13 (128 GB) – 1 брой
 • Таблети- Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7″ Wi-Fi T220 32GB + 3GB RAM – 4 броя
 • Смарт часовници – XIAOMI AMAZFIT GTS 3 IVORY WHITE – 3 броя
 • Брандирани суитшърти с логото на Организаторите – 12 броя

2.2. Наградите в Играта са осигурени и се предоставят безвъзмездно от Организаторите. Участниците се задължават да спазват настоящите Правила за участие в Играта (“Правилата”).

 

3. Период на провеждане на Играта

3.1. Играта се провежда в периода от 04.04.2022 г до 30.04.2022 г. Тегленето на печелившите ще се осъществи на 09.05.2022 г.

 

4. Територия на провеждане на Играта 

4.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България в интернет пространството чрез интернет страница eospromo.bg наричана по-долу за краткост „Интернет страницата на Играта“.

 

5. Право на участие и изисквания за Участниците 

5.1. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря едновременно на следните условия:

 • Към началната дата на Играта лицето е Задължено лице по парично задължение към някой от Организаторите. Под Задължено лице, за целите на Играта се разбира – пълнолетно физическо лице, което към началната дата на играта е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по поне едно парично вземане с кредитор някой от Организаторите, което парично вземане е било цедирано от първоначалния кредитор в полза на някой от Организаторите. Лица, чиито задължения са цедирани на някой от Организаторите след началната дата на Играта, не попадат в обхвата на понятието Задължено лице и може да им бъде отказана регистрация. Организаторите си запазват правото в хода на Играта едностранно да изменят, като ограничат или разширят съдържанието на понятието Задължено лице.
 • Задълженото лице се е регистрирало успешно за участие в Играта посредством Интернет страницата на Играта.

5.2. В случай че Задължено лице има повече от едно парично задължение към някой от Организаторите, същото има право само на една регистрация за участие в Играта.

5.3. В случай че лице, което се регистрира за участие в Играта, е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по парични вземания, както към „ЕОС Матрикс“ ЕООД, така и към „ЕОС Сървисис“ ЕООД, същото има право само на една регистрация в Играта.

5.4. Участието в Играта е доброволно и безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

5.5. Служители или законни представители на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, „ЕОС Сървисис“ ЕООД и „Матрикс Имоти“ ЕООД, както и дружества от ЕОС Груп нямат право да вземат участие в Играта.

 

6. Механизъм на Играта

6.1. Участието в Играта се реализира по следния начин:

 • В периода за провеждане на Играта, посочен в т. 3.1., по-горе, всяко Задължено лице има възможност да се регистрира за участие в Играта на Интернет страницата на Играта. За да се извърши успешна регистрация, Задълженото лице следва да въведе във контактната форма – собствено име, фамилия и ЕГН. Забранено е лице да посочва чужди данни. След въвеждане на данните, се извършва автоматична проверка, която да удостовери, че лицето отговаря на изискванията за Задължено лице. Ако не отговаря на изискванията, лицето няма право да участва в Играта и въведените от него данни се заличават. Ако лицето отговаря на изискванията, за да бъде определено като Задължено лице и има право на участие в играта, ще му бъде предложена втора контактна форма, посредством която, да завърши успешна регистрация. В случай че лицето не отговаря на изискванията за участие в Играта, същото ще получи съобщение, че регистрацията му е неуспешна, на това основание. Изявлението за неуспешна регистрация не представлява и не следва да се приема като волеизявление от страна на Организаторите за това, че опрощават изцяло или частично задължение/я на регистриращото се лицето към тях или се отказват от каквито и да било свои права, които имат срещу регистриращото се лице.
 • Във втората контактна форма Задълженото лице, следва да въведе свои – актуален адрес на електронна поща (опционално) и актуален телефонен номер (задължително). Забранено е лице да посочва чужди данни. За да завърши успешно регистрацията си, лицето следва да декларира, че е прочело и безусловно приема настоящите Общи условия и Съобщението за поверителност. При успешна регистрация Задълженото лице ще бъде уведомено за това чрез изскачащ прозорец, с което се счита, че същото е станало Участник в играта.
 • Всяко Задължено лице има право на само една регистрация за участие в Играта. Всеки регистрирал се успешно Участник в играта участва в томболата за спечелване на някоя от предметните награди, посочени в чл. 2.1, по-горе. Всеки Участник може да спечели не повече от една от предметните награди. Успешната регистрация не гарантира на Участника, че ще спечели някоя от предметните награди.
 • Печелившите в томболата ще бъдат изтеглени на случаен принцип от успешно регистрираните Участници в играта, чрез софтуерното приложение – org, в присъствието на представители на Организаторите и на нотариус, който да удостовери тегленето на наградите и печелившите.
 • Инициалите на първото име и пълната фамилия на печелившите Участници и конкретната награда, която са спечелили, ще бъдат обявени публично на Интернет страницата на Играта. Представител на Организаторите ще се свърже с всеки от спечелилите участници на телефонния номер, посочен във формата за регистрация от участника, за да му предостави информация относно начина и срока за получаване на наградата.
 • Участник в Играта, спечелил награда съгласно настоящите условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.
 • Освен участие в томболата всеки успешно регистрирал се участник може да получи, по преценка на съответния Организатор, и възможност за индивидуално предложение за начин на погасяване на задължението на Участника към Организатора. Съдържанието на индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението се определя едностранно и е изцяло по преценка на Организатора, в качеството му на кредитор на Участника. Организаторите по никакъв начин не се задължават и не са обвързани с това индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението на Участник да съдържа предложение за отстъпка (опрощаване) на част или цялото задължение на Участника, отсрочване или разсрочване и др. При наличие на повече от едно задължение на Участника към някой от Организаторите, индивидуалното предложение може да е общо за всички задължения към съответния Организатор или различно за всяко едно от тях, което е изцяло по преценка на съответния Организатор. Ако Участник има задължения и към двамата Организатори, всеки от тях, самостоятелно преценява дали може да предложи индивидуално предложение за начин на погасяване на съответното/те задължение/я на Участника. Условията и срокът, при които е валидно индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължение, също се определят едностранно от съответния Организатора и могат да са различни за отделните Участници или за отделни задължения.

6.3. След успешна регистрация, Участникът, чрез информация в изскачащ прозорец, ще бъде уведомен, че служител на съответния Организатор ще го потърси на посочения в регистрационната форма телефон за контакт, за да го уведоми за това дали за съответния Участник съответния Организатор има индивидуално предложение за начин на погасяване на задължението му, и ако има такова, какво е съдържанието му.

 

7. Описание на наградите. Начин на получаване на спечелена награда. 

7.1. Описание наградите: 

 • Телефони – Apple iPhone13 (128 GB) – 1 брой
 • Таблети- Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7″ Wi-Fi T220 32GB + 3GB RAM – 4 броя
 • Смарт часовници – XIAOMI AMAZFIT GTS 3 IVORY WHITE – 3 броя
 • Брандирани суитшърти с логото на Организаторите – 12 броя

7.2. Всеки участник може да спечели най-много една от наградите за срока на провеждане на Играта. При спечелването на награда от един вид, Участникът няма възможност да спечели награда от друг вид, от предвидените в Играта.

7.3. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите може да изискат от Участниците/спечелилите Участници да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните документи за самоличност. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

7.4. Представител на Организаторите ще се свърже с всеки от спечелилите Участници на телефонния номер, посочен във формата за регистрация от Участника, за да му предостави информация относно начина и срока за получаване на наградата, освен ако съответния Участник изрично е заявил отказ от участие в Играта. Организаторът си запазва правото да се свърже с Участниците и посредством имейл, ако такъв е предоставен от тяхна страна.

7.5. В случай че не е осъществена връзка с печеливш Участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането от страна на представител на Организаторите на телефонния номер, посочен във формата за регистрация, и ако печелившият Участник не осъществи връзка с Организаторите посредством някой от комуникационните канали, посочени на Интернет страницата на Играта в срок до 10 календарни дни от тегленето, съгласно чл. 3.1., печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

7.6. Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш Участник от Играта е предоставил неверни или неактуални данни за контакт.

7.7. Наградите ще се предоставят по един от следните начини:

 • На място при Организаторите на адрес: гр. София, ул. Рачо Пеков Казанджията № 6, ет. 6, Матрикс Тауър, в работно време на Организатора – от 09:00 часа до 18:00 часа в периода от 16.05.2022 г. до 19.05.2022 г. Всеки печеливш Участник ще може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от служител на съответния Организатор. При получаване на наградите печелившите Участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в играта. Печеливш Участник може да получи наградата си и чрез пълномощник, като за целта пълномощникът следва да представи изрично писмено пълномощно издадено от печелившия Участник. Копие от пълномощното ще бъде запазено от съответния Организатор.
 • Чрез изпращане по куриер на адрес, изрично посочен от печелившия Участник при уведомяването му за наградата. Печелившия участник може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера. При получаване на наградите печелившите участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в играта.

7.8. В случай че избран за печеливш участник заяви несъгласието си за по-нататъшно участие в Играта, съответно за предоставяне на данни за получаване на спечелената от него награда, в това число ако Участникът/Пълномощникът му откаже да се идентифицира с документ за самоличност или да подпише предоставеният му приемо-предавателен протокол по т. 7.7, Организаторите отказват да връчат спечелената от Участника награда и Участникът губи правото си върху наградата.

 

8. Права и отговорност.

 8.1. Организаторите не носят отговорност за неполучени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на Организаторите.

8.2. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

8.3. Организаторите не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, предоставяните от трети лица услуги, извън контрола на Организаторите.

8.4. Организаторите не гарантират, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това може да се дължи на обстоятелства извън техния контрол.

8.5. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

8.6. Организаторите предоставя предметните награди на печелившите лица в тяхната оригинална опаковка и във вида, в който са получени от съответния доставчик.

8.7. Организаторите не носят отговорност за годността, качеството и правилното функциониране на предоставените в настоящата Игра награди. Отговорността за това, както и за тяхната гаранционна поддръжка и рекламация, е изцяло на съответния търговец и/или производител, за което се предоставят необходимите документи.

8.8. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на технически или други средства и методи. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите Участници, Организаторите си запазват правото да дисквалифицират съответния Участник и да го лишат от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. Организаторите не са длъжни да мотивират или обясняват решението си за дисквалификацията.

8.9. Организаторите имат право по всяко време едностранно да прекратят предсрочно играта при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организаторите, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява на Интернет страницата на Играта. В тези случаи Организаторите не дължат каквито и да е компенсации на Участниците.

8.10. Организаторите си запазват правото без предупреждение да не допуснат Участник/ци, който/които не отговаря/т на описаните в Раздел V – условия за участие.

 

9. Заменяне и преотстъпване на награди.

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

 

10. Политика за защита на лични данни

10.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

10.02. Съобщението за поверителност на Организатора, обхващащо правилата за обработка на лични данни при провеждане на Играта може да бъде намеренo на:

 

11. Допълнителни разпоредби  

11.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на Интернет страницата на Играта и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Интернет страницата на Играта.

11.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

11.3. Организаторите си запазват правото по всяко време да променят или допълват настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на Играта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Интернет страницата на Играта за промени в настоящите Правила.

11.4. Организаторите, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчисляват дължимия данък за спечелената награда и го превеждат на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21, във връзка с §1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ, както и чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, паричните награди и предметните печалби със стойност над 100.00 лв. от игри са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторите начисляват и внасят за своя сметка дължимия данък.

11.5. С приемането на тези Правила всеки Участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения.

11.6. С приемането на тези Правила, всеки Участник декларира, че при поискване от страна на Организаторите, с цел изпълнението на задълженията им съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организаторите, включително всички необходими лични данни на участника.

11.7. Правоотношенията, свързани с Условията за участие в играта, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай, че отделни текстове станат невалидни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията. Спорове между Организаторите и Участниците се решават чрез постигане на взаимни договорености. При невъзможност за постигане на такива, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд.

11.8. Повече въпроси относно условията на участие може да се получи чрез запитване на следния адрес: имейл – marketing@eos-matrix.bg или гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, сграда Матрикс Тауър, ет. 6. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организаторите.

гр. София 2022 г.