УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ
„Скон-то“

I. Организатор на Промоцията.

1.1. Настоящите Официални условия, наричани по-долу „Условията“, определят условията, при които определени задължени лица – клиенти на Организатора могат да получат предметна награда в рамките на Промоцията.

1.2. Организатор на Промоцията е „ЕОС Матрикс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Малинова долина“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4-6, наричан за краткост Организатора.

II. Период на провеждане на Промоцията

2.1. Промоцията се провежда в периода от 16.05.2024 г. до 16.06.2024 г. Тегленето на печелившите ще се осъществи на 24.06.2024 г.

III. Територия на провеждане на Промоцията

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Интернет сайтът на Промоцията е следната Интернет страница, на която могат да бъдат намерени условията за участие в Промоцията – https://eospromo.bg/.

IV. Право на участие и изисквания за Участниците

4.1. Участник в Промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се е запознало с Уведомление за поверителност за участниците в промоционалната кампания „Скон-то“, поместени на сайта: https://eospromo.bg/, като съгласието следва да бъде дадено посредством техническите възможности на Интернет страницата, и което отговаря едновременно на следните условия:

а) Към началната дата на Промоцията лицето е Задължено лице по парично задължение към Организатора. Под Задължено лице, за целите на Промоцията се разбира – пълнолетно физическо лице, което към началната дата на Промоцията е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по поне едно парично вземане с кредитор Организатора, което парично вземане е било цедирано от първоначалния кредитор в полза на Организатора. Лица, чиито задължения са цедирани на Организатора след началната дата на Промоцията, не попадат в обхвата на понятието Задължено лице и може да им бъде отказано участие в Промоцията. Организаторът си запазва правото в хода на Промоцията едностранно да изменя, като ограничи или разшири съдържанието на понятието Задължено лице, и
б) Задълженото лице:
1) се е регистрирало за участие в Промоцията на Интернет страницата на Промоцията – регистрацията се извършва при изпълнение на следните стъпки чрез функционалностите на Интернет страницата: i) задължително въвеждане на две имена (име и фамилия) и ЕГН и ii) задължително въвеждане на телефонен номер за контакт и въвеждане на получен, посредством SMS на посочения телефонен номер, код за потвърждение. При успешно въвеждане на получения код за потвърждение, на интернет страницата се визуализира прозорец, потвърждаващ успешната регистрация. Задълженото лице има право по желание да попълни и имейл адрес за кореспонденция, и
2) в периода на провеждане на Промоцията е извършило доброволно плащане в размер на най-малко 50 лв. (петдесет лева) за погасяване на свое парично задължение към Организатора. При извършване на плащането Задълженото лице следва да посочи като основание своето ЕГН и участие в томбола. В случай че Задълженото лице е страна по сключено споразумение за доброволно уреждане на задължението му към Организатора (наричано по-долу „Споразумение“), то Задълженото лице следва да внесе най-малко 50 лв. (петдесет лева) над договорената в Споразумението месечна вноска. За нуждите на настоящата Промоция, сключена съдебна спогодба по реда на чл. 234 от ГПК, както и писмено споразумение (задължаване при съдебен изпълнител) по чл. 454 ал. 1 ГПК, се считат за Споразумение за доброволно уреждане на задължение. Постъпления от принудително изпълнение за погасяване на задължение, получени от Организатора в периода на Промоцията не се считат за доброволни плащания и не осигуряват възможност за участие в Промоцията. В случай че общият размер на всички парични задължения на Задълженото лице към Организатора към началната дата на Промоцията или след заплащане на съответната дължима месечна вноска по Споразумението е по-малък от 50 лв. (петдесет лева), Задълженото лице има право да участва в същата, ако направи пълно погасяване на оставащия размер на задължението/ята си към Организатора в рамките на периода на Промоцията. Всички плащания, извършени от Задълженото лице за погасяване на задължения към Организатора, независимо от техния размер, се отразяват по съответните задължения и служат за тяхното погасяване.

4.2. Всяко задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4.1. получава право на участие в томбола за някоя от наградите, посочени в чл. 5.1., по-долу. Всяко Задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4.1. участва в томболата еднократно с всяко плащане от най-малко 50 лв. (петдесет лева), съгласно чл. 4.1., ал. 2, по-горе, като при повече от едно регистрирано плащане на сума от най-малко 50 лв. (петдесет лева) получава допълнителен шанс да спечели награда. В случай че Задължено лице бъде изтеглено и спечели награда, същото няма право да спечели друга награда в рамките на тегленето. Печелившите за съответните награди се изтеглят в реда, посочен в чл. 5.1., по-долу, като веднъж изтеглен за Печеливш, задълженото лице няма право да спечели друга от наградите в тегленето.

4.3. Задълженото лице има право да увеличи шанса си за спечелване на награда по чл. 5.1., по-долу до 7 (седем) пъти дори и да е изпълнил повече пъти условието за доброволно плащане по чл. 4.1., ал. 2, по-горе.

4.4. Участието в Промоцията е доброволно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.5. Служители или законни представители на „ЕОС Матрикс“ ЕООД и „Матрикс Имоти“ ЕООД, както и на други дружества от ЕОС Груп нямат право да вземат участие в Промоцията.

4.6. Всеки успешно регистрирал се съгласно чл. 4.1. б. б) точка 1) Участник може да получи, по преценка на Организатора, и възможност за индивидуално предложение за начин на погасяване на задължението на Участника към Организатора, което може да включва отстъпка до 80% от общия размер на задължението/ята. Съдържанието на индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението се определя едностранно и е изцяло по преценка на Организатора, в качеството му на кредитор на Участника. Организаторът по никакъв начин не се задължава и не е обвързан с това индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението на Участник да съдържа предложение за отстъпка (опрощаване) на част или цялото задължение на Участника, отсрочване или разсрочване и др. При наличие на повече от едно задължение на Участника към Организатора, индивидуалното предложение може да е общо за всички задължения към Организатора или различно за всяко едно от тях, което е изцяло по преценка на Организатора. Условията и срокът, при които е валидно индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължение, също се определят едностранно от Организатора и могат да са различни за отделните Участници или за отделни задължения.

V. Описание на наградите

5.1. Организаторът ще предостави на случаен принцип, чрез изтегляне на томбола сред Задължените лица, които отговарят на условията по чл. 4.1. (наричани по-долу „Участници“), следните предметни награди:

  • Ваучер на стойност 1 000.00 лв. (хиляда лева), издаден от „ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 13108538 – 3 броя.
  • Лаптоп Dell Vostro 3535, AMD Ryzen™ 7 7730U, 15.6″, Full HD, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, Windows 11 Pro, Carbon Black – 1 броя.
  • Смартфон Samsung Galaxy S24, Dual SIM, 8GB RAM, 128GB, 5G, Marble Grey – 1 броя.
  • Телевизор Samsung 50“ 50CU8572 4K LED TV, SMART, 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Frameless, Black UE50CU8572UXXH – 1 броя.
  • Брандирани битулки за вода – 6 броя.

Първият вид награда по чл. 5.1. е ваучер на стойност 1 000.00 лв. Ваучерът може да бъде използван съгласно условията на издателя „ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, които могат да бъдат намерени на https://www.sodexo.bg/map/.

Ваучерът ще бъде предоставен на печелившия Участник в печатен вариант, като същият може да представлява един или повече ваучери на обща стойност от 1 000 лв. Печелившият Участник няма право да предоставя за ползване спечеления ваучер на трето лице/а.

Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

5.2. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на дата 24.06.2024 г., чрез софтуерното приложение – random.org, в присъствието на представители на Организаторите и на нотариус, който да удостовери тегленето на наградите и печелившите.

5.3. Наградите в Промоцията са осигурени и се предоставят безвъзмездно от Организатора.

5.4. Всеки Участник, който е извършил повече от едно доброволно плащане по смисъла на чл. 4.1., ал. 2, по-горе, участва в томболата с всяко отделно плащане и може да спечели толкова награди, колко са броя на плащанията, но не повече от общия брой награди, предвидени от Организатора в чл. 5.1.

5.5. Печеливш Участник, определен съгласно настоящите Общи условия, има право да се откаже от наградата си, отказът е окончателен и не може да бъде оттеглян. В случай на отказ Участникът губи правото си да получи спечелената награда.

VI. Начин на получаване на наградите:

6.1. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите могат да изискат от печелившите Участници да потвърдят своята самоличност чрез предоставяне на съответните документи за самоличност. При отказ от страна на печеливш Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

6.2. Инициалите на първото име и фамилия на печелившите Участници, последните три цифри на посочения телефонен номер за контакт и конкретната награда, която са спечелили, ще бъдат обявени публично на Интернет страницата на Промоцията в срок до 2 (два) работни дни от изтеглянето им.

6.3. Организаторът ще уведоми печелившите Участници чрез телефонния номер за контакт, предоставен от тях на Организатора при регистрацията за участие, за да им предостави информация относно начина и срока за получаване на съответната награда, освен ако съответния Участник изрично е заявил отказ от участие в Промоцията. Организаторът си запазва правото да се свърже с Участниците и посредством имейл, ако такъв е предоставен от тяхна страна.

6.4. В случай че не е осъществена връзка с печеливш Участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането от страна на представител на Организатора на телефонния номер за контакт, и ако печелившият Участник не осъществи връзка с Организатора посредством някой от комуникационните канали, посочени на Интернет страницата на Промоцията в срок до 10 календарни дни от тегленето, съгласно чл. 2.1. и чл. 5.2., печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

6.5. Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш Участник от Промоцията е предоставил неверни или неактуални данни за контакт.

6.6. Наградите ще се предоставят по един от следните начини:

а) На място при Организаторите на адрес: гр. София, ул. Рачо Пеков Казанджията № 6, ет. 6, Матрикс Тауър, в работно време на Организатора – от 09:00 часа до 18:00 часа в периода от 25.06.2024 г. до 05.07.2024 г. вкл. Всеки печеливш Участник ще може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от служител на Организаторa, и ако е приложимо във вр. с чл. 10.4 и 10.5 по-долу, след попълване на декларация по образец за данъчни цели съгласно ЗДДФЛ (образецът се предоставя на място от Организатора). При получаване на наградите печелившите Участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в Промоцията. В случай че предостави лично попълнена декларация по образец съгласно ЗДДФЛ по предходното изречение (ако е приложимо), печеливш Участник може да получи наградата си и чрез пълномощник, като за целта пълномощникът следва да представи изрично писмено пълномощно, издадено от печелившия Участник. Копие от пълномощното ще бъде запазено от Организатора.
б) Чрез изпращане по куриер на адрес, изрично посочен от печелившия Участник при уведомяването му за наградата. Печелившият участник може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера и, ако е приложимо във вр. с чл. 10.4 и 10.5 по-долу, попълнена декларация по образец за данъчни цели съгласно ЗДДФЛ (образецът се предоставя от куриера). При желание на участника декларацията може да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, като Организаторът предоставя за своя сметка възможност за подписването й чрез облачен КЕП, поддържан от „Евротръст Технолъджис“ АД. При получаване на наградите печелившите участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в Промоцията. Изпращането и получаване на награди чрез куриер е за сметка на Организатора единствено в случаите, в които се извършва на територията на Република България. Организаторът си запазва правото да откаже изпращането на награда на адреси в чужбина.

6.7. В случай че избран за печеливш Участник заяви несъгласието си за по-нататъшно участие в Промоцията, съответно за предоставяне на данни за получаване на спечелената от него награда, в това число, ако Участникът/Пълномощникът му откаже да се идентифицира с документ за самоличност или да подпише предоставеният му приемо-предавателен протокол или да предостави попълнена декларация по образец за данъчни цели съгласно ЗДДФЛ по чл. 6.5., по-горе, Организаторът отказва връчването на спечелената от Участника награда и Участникът губи правото си върху наградата.

VI. Права и отговорност.

7.1. Организаторът не носи отговорност за неполучени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на Организатора.

7.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи контакт или да се предостави награда, в случай че предоставените данни за контакт от Участника са неверни или непълни.

7.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, технически проблеми с Интернет страницата, или други, както и при проблеми с други услуги предоставяни от трети лица.

7.4. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Промоцията.

7.5. Организаторът предоставя предметните награди на печелившите лица в тяхната оригинална опаковка и във вида, в който са получени от съответния доставчик.

7.6. Организаторът не носи отговорност за годността, качеството и правилното функциониране на предоставените в настоящата Промоция награди. Отговорността за това, както и за тяхната гаранционна поддръжка и рекламация, е изцяло на съответния търговец и/или производител, съгласно предвидените от него условия, за което се предоставят необходимите документи.

7.7. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на технически или други средства и методи. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите Участници, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.

7.8. Организаторът имат право по всяко време едностранно да прекрати предсрочно Промоцията при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява на Интернет страницата на Промоцията. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.

7.9. Организаторът си запазва правото без предупреждение да не допусне Участник/ци, който/които не отговаря/т на описаните в Раздел IV – условия за участие.

VIII. Заменяне и преотстъпване на награди.

8.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

IX. Защита на лични данни

9.1. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

9.2. Уведомление за поверителност за участниците в промоционалната кампания „С ЕОС е възможно“ на Организатора, обхващащо правилата за обработка на лични данни при провеждане на Промоцията, може да бъде намерено на: https://eospromo.bg/

 X. Допълнителни разпоредби

10.1. Настоящите Условия влизат в сила на датата на публикуването им на Интернет страницата на Промоцията и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията на Интернет страницата на Промоцията.

10.2. Включвайки се в Промоцията и давайки съгласие съгласно чл. 4.1. по-горе, участниците се съгласяват да спазват настоящите Условия и изискванията, оповестени публично на Интернет страницата на Промоцията.

10.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на Промоцията. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на Интернет страницата на Промоцията за промени в настоящите Правила.

10.4. Организаторът, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък за спечелената награда и го превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21, във връзка с §1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ, както и чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, паричните награди и предметните печалби със стойност над 100.00 лв. от игри са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторът начислява и внася за своя сметка дължимия данък.

10.5. При получаване на награда подлежаща на облагане с данък, съответния Участник следва да изпълни всички свои законови задължения по ЗДДФЛ. При поискване от страна на Организатора, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, Участникът следва да предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организатора, включително всички необходими лични данни на участника. В случай на отказ от страна на Участника, Организаторът има право да откаже предоставянето на наградата.

10.6. Правоотношенията, свързани с Условията за участие в Промоцията, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай, че отделни текстове са или бъдат обявени за недействителни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията. Спорове между Организатора и Участниците се решават чрез постигане на взаимни договорености. При невъзможност за постигане на такива, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд.

10.7. Повече информация относно условията на участие може да се получи чрез запитване на следния адрес: имейл – marketing@eos-matrix.bg или гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, сграда Матрикс Тауър, ет. 6. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Промоцията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

гр. София – 15.04.2024 г.