УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ
„С ЕОС е възможно“
Част – II

 

I. Организатор на Промоцията.

1.1. Настоящите Официални условия, наричани по-долу „Условията“, определят условията, при които определени задължени лица – клиенти на Организатора могат да получат предметна награда в рамките на Промоцията.

1.2. Организатор на Промоцията е „ЕОС Матрикс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Малинова долина“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4-6, наричан за краткост Организатора.

II. Период на провеждане на Промоцията

2.1. Промоцията се провежда в периода от 11.05.2023 г. до 10.06.2023 г. Тегленето на печелившите ще се осъществи на 15.06.2023 г.

III. Територия на провеждане на Промоцията

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Интернет сайтът на Промоцията е следната Интернет страница, на която могат да бъдат намерени условията за участие в Промоцията – https://eospromo.bg/.

IV. Право на участие и изисквания за Участниците

4.1. Участник в Промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години,  което се е съгласило с настоящите Общи условия и се е запознало с Уведомление за поверителност за участниците в промоционалната кампания „С ЕОС е възможно“, поместени на сайта: https://eospromo.bg/, като съгласието следва да бъде дадено посредством техническите възможности, на Интернет страницата, и което отговаря едновременно на следните условия:

а) Към началната дата на Промоцията лицето е Задължено лице по парично задължение към Организатора. Под Задължено лице, за целите на Промоцията се разбира – пълнолетно физическо лице, което към началната дата на Промоцията е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по поне едно парично вземане с кредитор Организатора, което парично вземане е било цедирано от първоначалния кредитор в полза на Организатора. Лица, чиито задължения са цедирани на Организатора след началната дата на Промоцията, не попадат в обхвата на понятието Задължено лице и може да им бъде отказано участие в Промоцията. Организаторите си запазват правото в хода на Промоцията едностранно да изменят, като ограничат или разширят съдържанието на понятието Задължено лице, и

б) Задълженото лице:

  • се е регистрирало за участие в Промоцията на Интернет страницата на Промоцията – регистрацията се извършва при изпълнение на следните стъпки чрез функционалностите на Интернет страницата: i) задължително въвеждане на две имена (име и фамилия) и ЕГН и ii) задължително въвеждане на телефонен номер за контакт и въвеждане на получен, посредством SMS на посочения телефонен номер, код за потвърждение. При успешно въвеждане на получения код за потвърждение, на интернет страницата се визуализира прозорец, потвърждаващ успешната регистрация. Задълженото лице има право по желание да попълни и имейл адрес за кореспонденция, и
  • в периода на провеждане на Промоцията е извършило доброволно плащане в размер на най-малко 50 лв. (петдесет лева) за погасяване на свое парично задължение към Организатора. При извършване на плащането Задълженото лице следва да посочи като основание своето ЕГН и участие в томбола. В случай че Задълженото лице е страна по сключено споразумение за доброволно уреждане на задължението му към Организатора (наричано по-долу „Споразумение“), то Задълженото лице следва да внесе най-малко 50 лв. (петдесет лева) над договорената в Споразумението месечна вноска. За нуждите на настоящата Промоция, сключена съдебна спогодба по реда на чл. 234 от ГПК, както и писмено споразумение (задължаване при съдебен изпълнител) по чл. 454 ал. 1 ГПК, се считат за Споразумение за доброволно уреждане на задължение. Постъпления от принудително изпълнение за погасяване на задължение, получени от Организатора в периода на Промоцията не се считат за доброволни плащания и не осигуряват възможност за участие в Промоцията. В случай че общият размер на всички парични задължения на Задълженото лице към Организатора към началната дата на Промоцията или след заплащане на съответната дължима месечна вноска по Споразумението е по-малък от 50 лв. (петдесет лева), Задълженото лице има право да участва в същата, ако направи пълно погасяване на оставащия размер на задължението/ята си към Организатора в рамките на периода на Промоцията.

4.2. Всяко задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4.1. получава право на участие в томбола за някоя от наградите, посочени в чл. 5.1., по-долу. Всяко Задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4.1. участва само веднъж в томболата и може да спечели само една от наградите, дори и да изпълни условията по чл. 4.1. за повече от едно свое задължение, към Организатора.

4.3. В случай че Задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4 .1., е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по повече от едно парично задължение към „ЕОС Матрикс“ ЕООД, Задълженото лице има право само на едно участие в Промоцията.

4.4. Участието в Промоцията е доброволно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.5. Служители или законни представители на „ЕОС Матрикс“ ЕООД и „Матрикс Имоти“ ЕООД, както и на други дружества от ЕОС Груп нямат право да вземат участие в Промоцията.

4.6. Всеки успешно регистрирал се съгласно чл. 4.1. б. б) точка 1) Участник може да получи, по преценка на Организатора, и възможност за индивидуално предложение за начин на погасяване на задължението на Участника към Организатора, което може да включва отстъпка до 80% от общия размер на задължението/ята. Съдържанието на индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението се определя едностранно и е изцяло по преценка на Организатора, в качеството му на кредитор на Участника. Организаторът по никакъв начин не се задължава и не е обвързан с това индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължението на Участник да съдържа предложение за отстъпка (опрощаване) на част или цялото задължение на Участника, отсрочване или разсрочване и др. При наличие на повече от едно задължение на Участника към Организатора, индивидуалното предложение може да е общо за всички задължения към Организатора или различно за всяко едно от тях, което е изцяло по преценка на Организатора. Условията и срокът, при които е валидно индивидуалното предложение за начин на погасяване на задължение, също се определят едностранно от Организатора и могат да са различни за отделните Участници или за отделни задължения.

V. Описание на наградите

5.1. Организаторите ще предоставят на случаен принцип, чрез изтегляне на томбола сред Задължените лица, които отговарят на условията по чл. 4.1. (наричани по-долу „Участници“), следните предметни награди:

  • Поименен ваучер за пътуване в Италия на стойност 3500 лв., издаден от „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД, притежаващ удостоверение за Туроператор и Турагент № 05236, издаденo от Министерството на Икономиката (https://www. https://www.mistralbg.com/) – 1 брой
  • Телевизор SAMSUNG UE-50AU7092 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 50.0 “, 127.0 см – 2 броя
  • Преносим компютър лаптоп ASUS Vivobook 16 X1605ZA-MB321W – 2 броя
  • Смарт часовник XIAOMI AMAZFIT GTS 3 IVORY WHITE – 4 броя
  • Брандирани суитшърти с логото на Организатора – 6 броя

Първият вид награда по чл. 5.1. е поименен ваучер за пътуване до Италия  на стойност 3500 лв. (три хиляди и петстотин лева). Ваучерът е валиден до края на 2023 г., като в рамките на срока на валидност печелившият следва да сключи договор за туристическо пътуване с „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД и да осъществи самото пътуване. Ваучерът може да бъде използван само за резервация на пътуване (екскурзия) до Италия, предлагано и организирано от туристическа агенция „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД, притежаващ удостоверение за Туроператор и Турагент № 05236, издаденo от Министерството на Икономиката (https://www. https://www.mistralbg.com/), съгласно каталога и предложенията на туристическата агенция за вид на пътуването и настаняването, които са валидни към датата, на която ваучерът се използва. Пътуването следва да бъде резервирано чрез сключване на договор за туристическо пътуване от изтегления печеливш Участник, чието име е посочено на ваучера, като ако желае печелившият Участник може да сподели пътуването с избрано от него лице. Стойността на ваучера може да се използва за основния пакет услуги, съгласно уговореното в договора за туристическо пътуване между печелившия Участник и „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД. Ваучерът не може да бъде използван за пътуване, предлагано от туристическа агенция или туроператор, различни от „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД, както и за пътуване до друга дестинация (различна от Италия), предлагана от “МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД. В случай че стойността на избраното от печелившия Участник пътуване до Италия, от каталога на “МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата в сумата не се възстановява. В случай че стойността на избраното от печелившия Участник пътуване до Италия, от каталога на “МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД (независимо дали в пътуването ще участва само печелившият или той ще бъде придружен от трето лице/ лица), е на стойност по-висока от стойността на ваучера, разликата в сумите следва да се заплати от печелившия Участник. За условията на пътуването и начина на използване на ваучера се прилагат договора за туристическо пътуване между печелившия Участник и „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД и общите условия на „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД като Организаторът не носи отговорност за конкретното изпълнение на пътуването, рекламация, ограничения във връзка с пътуването и доплащания.

Ваучерът ще бъде предоставен на печелившия Участник в печатен вариант. Печелившият Участник няма право да предоставя за ползване спечеления ваучер на трето лице/а.

Възможността и условията за комбинирането на ваучера с други видове промоционални кодове, кодове за отстъпки, промоционални цени, намаления и други подобни се определя от политиките на търговеца „МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД, приложими към момента на използване на ваучера. Възможността и условията за отказ от направена резервация за пътуване, се определят от политиките, прилагани от търговеца “МИСТРАЛ ТРАВЕЛ” ООД към момента на използване на ваучера.

Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

5.2. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на дата 15.06.2023 г., чрез софтуерното приложение – random.org, в присъствието на представители на Организаторите и на нотариус, който да удостовери тегленето на наградите и печелившите.

5.3. Наградите в Промоцията са осигурени и се предоставят безвъзмездно от Организатора.

5.4. Всеки Участник може да спечели най-много една от наградите за срока на провеждане на Промоцията. При спечелването на награда от един вид, Участникът няма възможност да спечели награда от друг вид, от предвидените в Промоцията.

5.5. Печеливш Участник, определен съгласно настоящите Общи условия, има право да се откаже от наградата си, отказът е окончателен и не може да бъде оттеглян. В случай на отказ Участникът губи правото си да получи спечелената награда.

VI. Начин на получаване на наградите:

6.1. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите могат да изискат от печелившите Участници да потвърдят своята самоличност чрез предоставяне на съответните документи за самоличност. При отказ от страна на печеливш Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

6.2. Инициалите на първото име и фамилия на печелившите Участници, последните три цифри на посочения телефонен номер за контакт и конкретната награда, която са спечелили, ще бъдат обявени публично на Интернет страницата на Промоцията в срок до 2 (два) работни дни от изтеглянето им.

6.3. Организаторът ще уведоми печелившите Участници чрез телефонен номер за контакт, предоставен от тях на Организатора при регистрацията за участие, за да им предостави информация относно начина и срока за получаване на съответната награда, освен ако съответния Участник изрично е заявил отказ от участие в Промоцията. Организаторът си запазва правото да се свърже с Участниците и посредством имейл, ако такъв е предоставен от тяхна страна.

6.4. В случай че не е осъществена връзка с печеливш Участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането от страна на представител на Организатора на телефонния номер за контакт, и ако печелившият Участник не осъществи връзка с Организатора посредством някой от комуникационните канали, посочени на Интернет страницата на Промоцията в срок до 10 календарни дни от тегленето, съгласно чл. 2.1. и чл. 5.2., печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

6.5. Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш Участник от Промоцията е предоставил неверни или неактуални данни за контакт.

6.6. Наградите ще се предоставят по един от следните начини:

а) На място при Организаторите на адрес: гр. София, ул. Рачо Пеков Казанджията № 6, ет. 6, Матрикс Тауър, в работно време на Организатора – от 09:00 часа до 18:00 часа в периода от 19.06.2023 г. до 23.06. 2023 г. вкл.  Всеки печеливш Участник ще може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от служител на Организаторa, и ако е приложимо във вр. с чл. 10.4 и 10.5 по-долу, след попълване на декларация по образец за данъчни цели съгласно ЗДДФЛ (образецът се предоставя на място от Организатора). При получаване на наградите печелившите Участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в Промоцията. В случай че предостави лично попълнена декларация по образец съгласно ЗДДФЛ по предходното изречение (ако е приложимо), печеливш Участник може да получи наградата си и чрез пълномощник, като за целта пълномощникът следва да представи изрично писмено пълномощно, издадено от печелившия Участник. Копие от пълномощното ще бъде запазено от Организатора.

б) Чрез изпращане по куриер на адрес, изрично посочен от печелившия Участник при уведомяването му за наградата. Печелившия участник може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера и, ако е приложимо във вр. с чл. 10.4 и 10.5 по-долу, попълнена декларация по образец за данъчни цели съгласно ЗДДФЛ (образецът се предоставя от куриера). При получаване на наградите печелившите участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в Промоцията.

6.7. В случай че избран за печеливш Участник заяви несъгласието си за по-нататъшно участие в Промоцията, съответно за предоставяне на данни за получаване на спечелената от него награда, в това число, ако Участникът/Пълномощникът му откаже да се идентифицира с документ за самоличност или да подпише предоставеният му приемо-предавателен протокол или да предостави попълнена декларация по образец за данъчни цели съгласно ЗДДФЛ по чл. 6.5., по-горе, Организаторът отказва връчването на спечелената от Участника награда и Участникът губи правото си върху наградата.

VII. Права и отговорност.

7.1. Организаторът не носи отговорност за неполучени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на Организатора.

7.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи контакт или да се предостави награда, в случай че предоставените данни за контакт от Участника са неверни или непълни.

7.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, технически проблеми с Интернет страницата, или други, при проблеми с други услуги предоставяни от трети лица.

7.4. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Промоцията.

7.5. Организаторът предоставя предметните награди на печелившите лица в тяхната оригинална опаковка и във вида, в който са получени от съответния доставчик.

7.6. Организаторът не носи отговорност за годността, качеството и правилното функциониране на предоставените в настоящата Промоция награди. Отговорността за това, както и за тяхната гаранционна поддръжка и рекламация, е изцяло на съответния търговец и/или производител, съгласно предвидените от него условия, за което се предоставят необходимите документи.

7.7. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на технически или други средства и методи. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите Участници, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.

7.8. Организаторът имат право по всяко време едностранно да прекрати предсрочно Промоцията при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организатора, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява на Интернет страницата на Промоцията. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.

7.9. Организаторът си запазват правото без предупреждение да не допусне Участник/ци, който/които не отговаря/т на описаните в Раздел IV – условия за участие.

VIII. Заменяне и преотстъпване на награди.

8.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

IX. Защита на лични данни

9.1. Промоцията се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

9.2. Уведомление за поверителност за участниците в промоционалната кампания „С ЕОС е възможно“ на Организатора, обхващащо правилата за обработка на лични данни при провеждане на Промоцията, може да бъде намерено на: https://eospromo.bg/

 X. Допълнителни разпоредби

10.1. Настоящите Условия влизат в сила на датата на публикуването им на Интернет страницата на Промоцията и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията на Интернет страницата на Промоцията.

10.2. Включвайки се в Промоцията и депозирайки съгласие съгласно чл. 4.1. по-горе, участниците се съгласяват да спазват настоящите Правилата и изискванията, оповестени публично на интернет страницата на Промоцията.

10.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на Промоцията. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на Интернет страницата на Промоцията за промени в настоящите Правила.

10.4. Организаторът, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък за спечелената награда и го превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21, във връзка с §1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ, както и чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, паричните награди и предметните печалби със стойност над 100.00 лв. от игри са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторът начислява и внася за своя сметка дължимия данък.

10.5. При получаване на награда подлежаща на облагане с данък, съответния Участник следва да изпълни всички свои законови задължения по ЗДДФЛ. При поискване от страна на Организатора, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, Участникът следва да предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организатора, включително всички необходими лични данни на участника. В случай на отказ от страна на Участника, Организаторът има право да откаже предоставянето на наградата.

10.6. Правоотношенията, свързани с Условията за участие в Промоцията, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай, че отделни текстове станат невалидни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията. Спорове между Организатора и Участниците се решават чрез постигане на взаимни договорености. При невъзможност за постигане на такива, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд.

10.7. Повече информация относно условията на участие може да се получи чрез запитване на следния адрес: имейл – marketing@eos-matrix.bg или гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, сграда Матрикс Тауър, ет. 6. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Промоцията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

гр. София – 11.05. 2023 г.