ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА
„ОТ първа СТЪПКА“

I. Организатори на Играта.

1.1. Настоящите Официални правила, наричани тук по-долу „Общи условия“ или „Условията“, определят начина на провеждане на Играта „ОТ първа СТЪПКА“, наричана по-долу за краткост „Играта“.

1.2. Организатори на Играта са:
а) „ЕОС Матрикс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6 и
б) „ЕОС Сървисис“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 202965400, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6,

Наричани по-долу „Организаторите“

 

II. Период на провеждане на Играта

2.1. (Изменен на 01.06.2022 г.) Играта се провежда в периода от 05.05.2022 г. до 10.06.2022 г. Тегленето на печелившите ще се осъществи на 17.06.2022 г.

III. Територия на провеждане на Играта

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Интернет сайтът на Играта е следната Интернет страница, на която могат да бъдат намерени условията за участие в Играта – https://eospromo.bg/.

 

IV. Право на участие и изисквания за Участниците

4.1. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което се е съгласило с настоящите Общи условия и Съобщение относно поверителност на личните данни на игра „ОТ първа СТЪПКА“ поместени на сайта: https://eospromo.bg/, като съгласието следва да бъде дадено посредством техническите възможности, предоставени на сайта, и което отговаря едновременно на следните условия:

а) Към началната дата на Играта лицето е Задължено лице по парично задължение към някой от Организаторите. Под Задължено лице, за целите на Играта се разбира – пълнолетно физическо лице, което към началната дата на играта е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по поне едно парично вземане с кредитор някой от Организаторите, което парично вземане е било цедирано от първоначалния кредитор в полза на някой от Организаторите. Лица, чиито задължения са цедирани на някой от Организаторите след началната дата на Играта, не попадат в обхвата на понятието Задължено лице и може да им бъде отказано участие в Играта. Организаторите си запазват правото в хода на Играта едностранно да изменят, като ограничат или разширят съдържанието на понятието Задължено лице, и
б) Задълженото лице:
• в периода на провеждане на Играта е сключило своето първо споразумение за доброволно уреждане на задължението му към някой от Организаторите. Под първо споразумение за целите на играта се имат предвид случаи, при които съответното Задължено лице до този момент не е сключвало споразумение, за доброволно уреждане на задължението му със съответния Организатор (за нуждите на настоящата Игра, сключена съдебна спогодба по реда на чл. 234 от ГПК, не се счита за споразумение за доброволно уреждане на задължение) или

• в периода от 01.04.2021 г. до 01.05.2022 г. не е извършило нито едно плащане за погасяване на свое парично задължение към някой от Организаторите (постъпления от принудително изпълнение не се считат за плащания за нуждите на настоящата Игра) и в периода на провеждане на Играта извърши поне едно доброволно плащане на стойност от минимум 20 лв. (двадесет лева), за погасяване на свое парично задължение към някой от Организаторите. Постъпления от принудително изпълнение за погасяване на задължение, получени от някой от Организаторите в периода на Играта, не се считат за доброволни плащания и не осигуряват възможност за участие в Играта.

4.2. Всяко задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4.1. получава право на участие в томбола за някоя от наградите, посочени в чл. 5.1., по-долу. Всяко Задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4.1. участва само веднъж в томболата и може да спечели само една от наградите, дори и да изпълни условията по чл. 4.1. за повече от едно свое задължение, към който и да било от Организаторите.

4.3. В случай че Задължено лице, което отговаря на условията по чл. 4.1., е длъжник, солидарен длъжник, съдлъжник или поръчител по парични вземания, както към „ЕОС Матрикс“ ЕООД, така и към „ЕОС Сървисис“ ЕООД, същото има право само на едно участие в Играта.

4.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

4.5. Служители или законни представители на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, „ЕОС Сървисис“ ЕООД и „Матрикс Имоти“ ЕООД, както и на дружества от ЕОС Груп нямат право да вземат участие в Играта.

 

V. Описание на наградите

5.1. Организаторите ще предоставят на случаен принцип, чрез изтегляне на томбола сред Задължените лица, които отговарят на условията по чл. 4.1. (наричани по-долу „Участници“), следните предметни награди:

• Телефони – Apple iPhone13 (128 GB) – 1 брой
• Таблети- Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7″ Wi-Fi T220 32GB + 3GB RAM – 4 броя
• Смарт часовници – XIAOMI AMAZFIT GTS 3 IVORY WHITE – 3 броя
• Брандирани суитчъри с логото на Организаторите – 12 броя

5.2. (Изменен на 01.06.2022 г.) Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на дата 17.06.2022 г., чрез софтуерното приложение – random.org, в присъствието на представители на Организаторите и на нотариус, който да удостовери тегленето на наградите и печелившите.

5.3. Наградите в Играта са осигурени и се предоставят безвъзмездно от Организаторите.

5.4. Всеки Участник може да спечели най-много една от наградите за срока на провеждане на Играта. При спечелването на награда от един вид, Участникът няма възможност да спечели награда от друг вид, от предвидените в Играта.

5.5. Печеливш Участник, определен съгласно настоящите Общи условия, има право да се откаже от наградата си, отказът е окончателен и не може да бъде оттеглян. В случай на отказ Участникът губи правото си да получи спечелената награда.

 

VI. Начин на получаване на наградите:

6.1. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторите могат да изискат от Участниците/спечелилите Участници да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните документи за самоличност. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

6.2. Инициалите на първото име и пълната фамилия на печелившите Участници и конкретната награда, която са спечелили, ще бъдат обявени публично на Интернет страницата на Играта в срок до 2 (два) работни дни от изтеглянето им.

6.3. Организаторите ще уведомят печелившите Участници чрез телефонен номер за контакт, предоставен от тях на съответния Организатор, за да им предоставят информация относно начина и срока за получаване на съответната награда, освен ако съответния Участник изрично е заявил отказ от участие в Играта. Организаторът си запазва правото да се свърже с Участниците и посредством имейл, ако такъв е предоставен от тяхна страна.

6.4. В случай че не е осъществена връзка с печеливш Участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането от страна на представител на Организаторите на телефонния номер за контакт, и ако печелившият Участник не осъществи връзка с Организаторите посредством някой от комуникационните канали, посочени на Интернет страницата на Играта в срок до 10 календарни дни от тегленето, съгласно чл. 2.1., печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

6.5. Организаторът не носи отговорност при условие, че печеливш Участник от Играта е предоставил неверни или неактуални данни за контакт.

6.6. Наградите ще се предоставят по един от следните начини:

а) На място при Организаторите на адрес: гр. София, ул. Рачо Пеков Казанджията № 6, ет. 6, Матрикс Тауър, в работно време на Организатора – от 09:00 часа до 18:00 часа в периода от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. вкл. Всеки печеливш Участник ще може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от служител на съответния Организатор. При получаване на наградите печелившите Участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в играта. Печеливш Участник може да получи наградата си и чрез пълномощник, като за целта пълномощникът следва да представи изрично писмено пълномощно, издадено от печелившия Участник. Копие от пълномощното ще бъде запазено от съответния Организатор.
б) Чрез изпращане по куриер на адрес, изрично посочен от печелившия Участник при уведомяването му за наградата. Печелившия участник може да получи наградата си след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера. При получаване на наградите печелившите участници следва да представят документ за самоличност, за да се идентифицират като печеливши в играта.

6.7. В случай че избран за Печеливш участник заяви несъгласието си за по-нататъшно участие в Играта, съответно за предоставяне на данни за получаване на спечелената от него награда, в това число, ако Участникът/Пълномощникът му откаже да се идентифицира с документ за самоличност или да подпише предоставеният му приемо-предавателен протокол по т. 6.5., Организаторите отказват да връчат спечелената от Участника награда и Участникът губи правото си върху наградата.

 

VI. Права и отговорност.

7.1. Организаторите не носят отговорност за неполучени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на Организаторите.

7.2. Организаторите не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че предоставените данни за контакт от Участникът са неверни или непълни.

7.3. Организаторите не носят отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, предоставяните от трети лица услуги, извън контрола на Организаторите.

7.4. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

7.5. Организаторите предоставят предметните награди на печелившите лица в тяхната оригинална опаковка и във вида, в който са получени от съответния доставчик.

7.6. Организаторите не носят отговорност за годността, качеството и правилното функциониране на предоставените в настоящата Игра награди. Отговорността за това, както и за тяхната гаранционна поддръжка и рекламация, е изцяло на съответния търговец и/или производител, за което се предоставят необходимите документи.

7.7. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на технически или други средства и методи. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите Участници, Организаторите си запазват правото да дисквалифицират съответния Участник и да го лишат от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда. Организаторите не са длъжни да мотивират или обясняват решението си за дисквалификацията.

7.8. Организаторите имат право по всяко време едностранно да прекратят предсрочно Играта при форсмажорни обстоятелства, както и в случай на възникване на опасност от извършване на материални злоупотреби, нарушения на настоящите Правила, възникване на пречки или затруднения в извършване на дейността на Организаторите, промени в законодателството, законно разпореждане на компетентен орган или друга обективна причина, като прекратяването се оповестява на Интернет страницата на Играта. В тези случаи Организаторите не дължат каквито и да е компенсации на Участниците.

7.11. Организаторите си запазват правото без предупреждение да не допуснат Участник/ци, който/които не отговаря/т на описаните в Раздел IV – условия за участие.

 

VIII. Заменяне и преотстъпване на награди.

8.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

IX. Защита на лични данни

9.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

9.2. Съобщението за поверителност на Организатора, обхващащо правилата за обработка на лични данни при провеждане на Играта, може да бъде намерено на: https://eospromo.bg/

 

X. Допълнителни разпоредби

10.1. Настоящите Условия влизат в сила на датата на публикуването им на Интернет страницата на Играта и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Интернет страницата на Играта.

10.2. Включвайки се в Играта и депозирайки съгласие съгласно чл. 4.1. по-горе, участниците се съгласяват да спазват правилата и изискванията, оповестени публично на интернет страницата на Играта.

10.3. Организаторите си запазват правото по всяко време да променят или допълват настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на Играта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Интернет страницата на Играта за промени в настоящите Правила.

10.4. Организаторите, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчисляват дължимия данък за спечелената награда и го превеждат на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21, във връзка с §1, т. 62 от ДР на ЗДДФЛ, както и чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, паричните награди и предметните печалби със стойност над 100.00 лв. от игри са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Организаторите начисляват и внасят за своя сметка дължимия данък.

10.5. При получаване на награда подлежаща на облагане с данък, съответния Участник следва да изпълни всички свои законови задължения по ЗДДФЛ. При поискване от страна на Организаторите, с цел изпълнението на задълженията им съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, Участникът следва да предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на Организаторите, включително всички необходими лични данни на участника.

10.6. Правоотношенията, свързани с Условията за участие в играта, се уреждат единствено от приложимото законодателство на Република България. В случай, че отделни текстове станат невалидни, това не засяга действието на останалите текстове от Условията. Спорове между Организаторите и Участниците се решават чрез постигане на взаимни договорености. При невъзможност за постигане на такива, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд.

10.7. Повече информация относно условията на участие може да се получи чрез запитване на следния адрес: имейл – marketing@eos-matrix.bg или гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, сграда Матрикс Тауър, ет. 6. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организаторите.

гр. София – редакцията е в сила от 01.06.2022 г.