Уведомление за поверителност за участниците в промоционална Кампания за актуализация на лични данни , организиранa от „ЕОС Матрикс“ ЕООД

 

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Уведомление за поверителност за физическите лица – участници в промоционалната Кампания за актуализация на лични данни („Кампанията“) и е неразделна част от Общите условия за провеждане и участие в Кампанията („Условията“).

 

В това уведомление е описано как събираме, съхраняваме и по друг начин обработваме Ваши лични данни в рамките на Кампанията и какви са Вашите права и възможности във връзка с посоченото обработване. Ако не сте съгласни с Условията и/или с Уведомлението за поверителност, моля, преустановете участието си в Кампанията.

 

 1. Кой е администраторът на лични данни?

„ЕОС Матрикс“  ЕООД, ЕИК: 131001375 , със седалище и адрес ул. „Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 6, сграда „Матрикс Тауър“, гр.София, п.к. 1766, тел: +359 2 9760800, факс: +359 2 4899468, e-mail: infobg@eos-matrix.bg (наричан по-долу „Организатор“/„Ние“), е администраторът на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „ОРЗД“.

 

 1. Какви лични данни се обработват?

Организаторът обработва личните данни, които сте предоставили (наричани по-долу „данните“) при попълване на онлайн формата за заявяване на участието в Кампанията:

 • Три имена, електронен пощенски адрес и мобилен телефон;
 • Датата и часа на попълване на заявлението за участие в Кампанията.

 

 1. За какви цели се обработват данните?

Вие достъпвате тази страница след получено от страна на Организатора писмо със специален баркод и имате възможността да участвате в Кампанията за предостаявне на отстъпка от задължението, което имате към Нас. За да можем да Ви предоставим отсъпката, следва да потвърдим Вашите контактни данни, които ще въведете. За тази цел,  на които да се свържем с Вас, за да я да я получите. Това ще Ни помогне да и спазим и задължението за „точност“ на данните, което имаме съгласно чл.5, пар.1, б. „г)“ от ОРЗД.

 

В този смисъл, последващи цели, за които Организаторът ще обработва Вашите данни са:

 • за спазването на законовите задължения или разпорежданията на компетентните органи („цели, необходими за изпълнението на законови задължения“);
 • за осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Организатора, в качеството му на Ваш кредитор или на трети лица („цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Организатора“).

 

 1. На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Организаторът е получил Вашите лични данни на основание чл.99 от Закона за задължеията и договорите от предходния Ваш кредитор, във връзка с сключен договор за прехвърляне на Вашето задължение.

Вашите лични данни  ще бъдат обработени на следните правни основания, съгласно ОРЗД:

 1. a) Изпълнение на законови задължения. Обработването за изпълнение на законови задължения е необходимо, например, когато са предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи и при изпълнение на законовите задължения за запазване и/или предоставяне на информация, свързана с Вас, вкл. задължение за запазване на информация за целите на данъчноосигурителния контрол, за изпълнение на данъчно-осигурителни, счетоводни и други законови задължения на Организатора.

 

 1. b) Легитимен интерес. Обработването за целите, свързани със защита и прилагане на легитимните интереси на Организатора, е необходимо за защитата на легитимните интереси на Организатора в качеството му на Ваш кредитор, като това е балансирано по подходящ начин с Вашите интереси, тъй като обработването на данни се извършва в рамките на строго необходимото за осъществяване на комуникация с Вас по въпроси, свързани с Кампанията, както и за администриране и обслужване на друга кореспонденция с Вас по повод управлението на Вашето вземане.

 

 1. Как обработваме Вашите данни?

Организатора спазва всички приложими закони при обработването на лични данни, като за целта е възприета, внедрена и интегрирана система за управление на поверителността и сигурността и сертифицирана спрямо изискванията на международнопризнатите ISO стандарти (ISO 27001 и ISO 27701 – разширението за поверителността). Данните Ви се обработват както електронно, така и ръчно и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, които гарантират тяхната безопасност, поверителност и предотвратяването на неразрешен достъп.

 

 1. Кой има достъп до данните?

Данните се обработват от Организатора за всички горепосочени цели.

Организаторът може да използва подизпълнители и доставчици на услуги, със съдействието на които се провежда Кампанията, специализирани дейта центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, правни услуги и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Организаторът изисква от тях стриктно да бъдат спазвани инструкциите му, в съответствие с настоящото уведомление и Условия. По целесъобразност тези страни може да изпълняват функциите на обработващи лични данни или независими администратори на лични данни.

 

 1. Предават ли се Вашите данни в чужбина?

Вашите данни не се предават в чужбина, т.е. до лица, намиращи се извън територията на Република България.

 

 1. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

а) Вашите Лични данни за участието Ви в Кампанията се запазват за срок, равен на периода

на Кампанията, както и след това, ако съществува допълнителен период на запазване, който е необходим с цел упражняване на/защита срещу правни претенции (вкл. по съдебен ред) или съгласно изискванията на компетентните органи или приложимия закон, или ако е предвидено друго в това Уведомление. В края на периода на запазване Вашите данни ще бъдат анонимизирани и

агрегирани за статистически цели.

Молим да имате предвид, че получаване на отстъпката от сумата по Вашето задължение, предмет

на Кампанията, ние ще запазим информация за предоставените на Вас лични данни за счетоводни, финансови и отчетни цели и ще я обработваме в съответствие с Нашето „Съобщение относно поверителност на личните данни към длъжници на ЕОС Матрикс“ достъпно на адрес: https://bg.eos-solutions.com/privacy-policy.html .

б) Ние съхраняваме Вашите лични данни, съдържащи се в кореспонденция, искания, жалби, сигнали и т.н., информация за статуса им и резултата от приключването им за срок, необходим за приключване на тяхното окончателно обслужване, съответно приключване на казуса и отношенията с Вас, а във всички останали случаи – за период до 5 (пет) години от приключването на казуса и отношенията с Вас.

в) Ако Ваши лични данни трябва да се обработват в рамките на граждански, административни, наказателни или административно-наказателни дела, тези данни ще се съхраняват за срока, в който делото е висящо, както и за срок до 5 (пет) години от датата на окончателното приключване на съответното дело пред всички инстанции.

 

 1. Какви права имате по отношение на Вашите данни?

а) Право на информация. Настоящото Уведомление има за цел да Ви информира подробно за

обработването на Вашите лични данни във връзка с Кампанията.

б) Право на достъп. Имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични

данни, както и да получите достъп до тях и до информация относно обработването им и

правата Ви във връзка с това.

в) Право на коригиране. Имате право да изискате коригирането или допълването на личните

Ви данни, ако същите са неточни или непълни.

г) Право на изтриване. Имате право да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са

налице основанията за това, предвидени в ОРЗД.

д) Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. ОРЗД предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в него.

е) Право на преносимост на данните. Имате право да получите личните данни, които сте Ни предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Наша страна и ако е технически осъществимо и са налице основанията за това, предвидени в ОРЗД.

ж) Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано

обработване, (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в ОРЗД основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. Ние не използваме такива технологии за целите на Кампанията.

з) Право на оттегляне на съгласие. Когато обработването на личните данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време.

Важно: Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

и) Право на възражение. Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на Организатора или на трета страна.В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

й) Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт https://www.cpdp.bg/ .

 

 1. Към кого може да се обърнете във връзка с обработването на личните Ви данни и с

упражняването на Вашите права?

Нашето Длъжностно лице по защита на данните.

Вие може да адресирате всички свои искания и въпроси, свързани със защитата на личните Ви

данни и упражняването на правата ви съгласно законодателството за защита на личните данни,

към нашето Длъжностно лице по защита на данните:

телефон: (+359 (2)9760 800; +359 89 375 2209

електронен пощенски адрес: dpo@eos-matrix.bg

адрес: ул. „Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 6, сграда „Матрикс Тауър“, гр.София, п.к. 1766