Уведомление за поверителност за участниците в промоционалната кампания „С ЕОС е възможно“

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Уведомление за поверителност за физическите лица – участници в промоционалната кампания „С ЕОС е възможно“ („Кампанията“) и е неразделна част от Общите условия за провеждане и участие в Кампанията („Условията“).

В това уведомление е описано как „ЕОС Матрикс“ ЕООД събира, съхранява и по друг начин обработва Ваши лични данни в рамките на Кампанията и какви са Вашите права и възможности във връзка с посоченото обработване. Ако не сте съгласни с Условията, моля, преустановете участието си в Кампанията, като се свържете с „ЕОС Матрикс“ ЕООД на посочените по-долу координати.

 1. Кой е администраторът на лични данни?

„ЕОС Матрикс“  ЕООД, ЕИК: 131001375 , със седалище и адрес ул. „Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 6, сграда „Матрикс Тауър“, гр.София, п.к. 1766, тел: +359 2 9760800, факс: +359 2 4899468, e-mail: infobg@eos-matrix.bg (наричан по-долу „Организатор“/„Ние“), е администраторът на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „ОРЗД“.

2. Какви лични данни се обработват?

Организаторът обработва личните данни, които сте предоставили (наричани по-долу „данните“) при попълване на онлайн формата за заявяване на участието в Кампанията:

 • Две имена;
 • ЕГН;
 • Мобилен телефонен номер;
 • Еmail адрес.

 

 3. За какви цели се обработват данните?

  • a) В Кампанията могат да участват самоклиенти на Организатора, които отговарят на критериите за участие, описани в Условията. В тази връзка, Организаторът на Кампанията следва на първо място да може да Ви идентифицира като негов клиент. За тази цел Организаторът ще обработва предоставените от Вас лични данни в обем ЕГН и две имена. В случай че Вие не бъдете идентифициран/а като клиент на Организатора, Вашите лични данни ще бъдат автоматично изтрити.
  • b)  В случай че Организаторът Ви идентифицира като негов клиент, който отговаря на критериите за участие в Кампанията, описани в Условията, и Вие завършите Вашата регистрация, Вашите лични данни в обем ЕГН, две имена, мобилен телефонен номер и email адрес ще бъдат обработвани за целите на:
 • Участие в томбола с награди;
 • Изтегляне на печеливши участници;
 • Установяване на контакт с печелившите участници, които следва да получат наградите;
 • Изпращане/получаване на наградите;
 • Актуализация на Вашите данни за контакт;c) Последващи цели, за които Организаторът може да обработва Вашите данни са:
  • За спазването на законовите задължения или разпорежданията на компетентните органи („цели, необходими за изпълнението на законови задължения“);
  • За осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Организатора, в качеството му на Ваш кредитор или за осъществяване и закрила на правата и законните интереси на трети лица („цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Организатора“).

 4. На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Организаторът е получил Вашите лични данни на основание чл.99 от Закона за задължеията и договорите от предходния Ваш кредитор, във връзка със сключен договор за прехвърляне на Вашето задължение.

Вашите лични данни  ще бъдат обработени на следните правни основания, съгласно ОРЗД:

a) Изпълнение на договор, по който субектът е страна: С приемането на Условията, участникът се задължава да спазва сроковете и правилата за провеждане на Кампанията, част от които изискват въвеждане на данните, необходими за регистрация на участника в томболата.

b)  Изпълнение на законови задължения. Обработването за изпълнение на законови задължения е необходимо, например, когато са предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи и при изпълнение на законовите задължения за запазване и/или предоставяне на информация, свързана с Вас, вкл. задължение за запазване на информация за целите на данъчноосигурителния контрол, за изпълнение на данъчно-осигурителни, счетоводни и други законови задължения на Организатора.

c) Легитимен интерес. Обработването за целите, свързани със защита и прилагане на легитимните интереси на Организатора, е необходимо за защитата на легитимните интереси на Организатора в качеството му на Ваш кредитор, като това е балансирано по подходящ начин с Вашите интереси, тъй като обработването на данни се извършва в рамките на строго необходимото за участието Ви и комуникация с Вас по въпроси, свързани с Кампанията, както и за администриране и обслужване на друга кореспонденция с Вас по повод управлението на Вашето вземане.

 5. Как обработваме Вашите данни?

Организаторът спазва всички приложими закони при обработването на лични данни, като за целта е възприета, внедрена и интегрирана система за управление на поверителността и сигурността и сертифицирана спрямо изискванията на международнопризнатите ISO стандарти (ISO 27001 и ISO 27701 – разширението за поверителността). Обработването на Вашите лични данни не се извършва изцяло с автоматизирани средства, както и не включва дейности, чрез които Организаторът може да Ви профилира. Данните Ви са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, които гарантират тяхната безопасност, поверителност и предотвратяването на неразрешен достъп.

 6. Кой има достъп до данните?

Данните се обработват от Организатора за всички горепосочени цели.

 • Организаторът използва подизпълнител – “ДИДЖИТАЛ АЙ ДИ” АД, с седалище и адрес на регистрация: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, бул./ул. ул. Николай Хайтов № 3А, партер, офис 1-5, със съдействието на който се провежда Кампанията и който действа като обработващ лични данни от името на Организатора. При работата си с подизпълнителя, Организаторът изисква от същия стриктно да бъдат спазвани инструкциите му, в съответствие с настоящото уведомление и Условия.
 • Личните данни на спечелилите участници могат да бъдат разкрити на следните получатели:
  • Национална агенция за приходите – с оглед деклариране на предоставена награда (ако това се изисква съгласно законодателството) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.
  • Други органи на власт – в случаи, предвидени в действащото законодателство.
  • Доставчици на услуги – например куриерски.
  • Нотариус

 7. Предават ли се Вашите данни в чужбина?

Вашите данни не се предават в чужбина, т.е. до лица, намиращи се извън територията на Република България.

 8. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

a) Вашите Лични данни за участието Ви в Кампанията се запазват за срок, равен на периода на Кампанията, както и след това, ако съществува допълнителен период на запазване, който е необходим с цел изтегляне на печеливши участници, упражняване на защита срещу правни претенции (вкл. по съдебен ред) или съгласно изискванията на компетентните органи или приложимия закон, или ако е предвидено друго в това уведомление. В края на периода на запазване Вашите данни ще бъдат анонимизирани и агрегирани за статистически цели.

b)  Необходимо е да имате предвид, че при получаване на отстъпката от сумата по Вашето задължение, като награда, ние ще запазим информация за предоставените на Вас лични данни за счетоводни, финансови и отчетни цели и ще я обработваме в съответствие с Нашето „Съобщение относно поверителност на личните данни към длъжници на ЕОС Матрикс“ достъпно на адрес: https://bg.eos-solutions.com/privacy-policy.html

c) Също така, обърнете внимание, че Организаторът няма да съхранява лични данни на лица, които не са идентифицирани като негови клиенти и същите ще бъдат автоматично незабавно изтривани.

d) Личните данни, необходими за декларирането, удържането и плащането на данък върху стойността на спечелените награди и издаване на служебна бележка, ще се съхраняват съгласно изрично посочения от закона срок 10 (десет) години, съгласно ЗСчет и ДОПК.

e)  Организаторът съхранява Вашите лични данни, съдържащи се в кореспонденция, искания, жалби, сигнали и т.н., информация за статуса им и резултата от приключването им за срок, необходим за приключване на тяхното окончателно обслужване, съответно приключване на казуса и отношенията с Вас, а във всички останали случаи – за период до 5 (пет) години от приключването на казуса и отношенията с Вас.

f) Ако Ваши лични данни трябва да се обработват в рамките на граждански, административни, наказателни или административно-наказателни дела, тези данни ще се съхраняват за срока, в който делото е висящо, както и за срок до 5 (пет) години от датата на окончателното приключване на съответното дело пред всички инстанции.

 9. Какви права имате по отношение на Вашите данни?

Всеки  участник има правата по ОРЗД по отношение на своите лични данни, по-специално:

a) Право на информация: Настоящото уведомление има за цел да Ви информира подробно за

обработването на Вашите лични данни във връзка с Кампанията.

b) Право на достъп: Всеки участник има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, право на достъп до информация, свързана с тях и копие от тези данни;

c) Право на коригиране: Всеки участник има право да изисква коригиране на неточни лични данни, свързани с него;

d) Право на преносимост: Всеки участник има право да поиска от Организатора личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

e) Право на жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg.

В случай, че са налице необходимите предпоставки, описани в ОРЗД, всеки участник има и: право на изтриване, право на възражение, право на ограничаване на обработването, право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.

 10. Към кого може да се обърнете във връзка с обработването на личните Ви данни и с упражняването на Вашите права?

Нашето Длъжностно лице по защита на данните.

Вие може да адресирате всички свои искания и въпроси, свързани със защитата на личните Ви

данни и упражняването на правата ви съгласно законодателството за защита на личните данни,

към нашето Длъжностно лице по защита на данните:

телефон: (+359 (2)9760 800; +359 89 375 2209

електронен пощенски адрес: dpo@eos-matrix.bg

адрес: ул. „Рачо Петков – Казанджията” № 6, ет. 6, сграда „Матрикс Тауър“, гр.София, п.к. 1766